1. Úvod
2. Informácie o družstve
3. Kontakty
4. Zmluvní partneri
5. Právne predpisy
6. Základné informácie
7. Zoznam právne chránených odrôd
8. Oznámenie o použití farmárskeho osiva
( tlačivá )
Vážení používatelia farmárskeho osiva,
dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
1. Úvod

Odrody rastlín, ktoré farmári (pestovatelia) využívajú pri podnikaní na pôde sú výlučným vlastníctvom majiteľa šľachtiteľského osvedčenia (majiteľa odrody) a bez jeho súhlasu nie je nikto oprávnený s odrodou nakladať, teda vyrábať a predávať osivo a pod.

Až zákon č. 22/1996 Z.z. ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat obmedzil práva majiteľa šľachtiteľského osvedčenia o. i. v tom, že pestovatelia môžu používať tzv. farmárske osivo pri splnení podmienok uvedených vo vyhl. Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 345/1997 Z.z. Dňom 31.05.2009 boli hore uvedené právne predpisy zrušené.

Dňom 01.06.2009 nadobudol účinnosť zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín, ktorý sa vo veci používania farmárskeho osiva odvoláva na nariadenie Rady (ES) č. 2100 / 94 o právach spoločenstva k odrodám rastlín a na nariadenie Komisie (ES) č. 1768 / 95, ktorým sa ustanovujú pravidlá poľnohospodárskych výnimiek pre potreby hore cit. nariadenia Rady (ES).

Zmenou právnych predpisov nedošlo k zásadným zmenám v pravidlách pre používanie farmárskeho osiva. Farmári (pestovatelia) môžu naďalej používať farmárske osivo, ale musia splniť určité, právnymi predpismi stanovené podmienky.

Podľa v súčasnej dobe platných právnych predpisov farmári (pestovatelia) keď chcú použiť farmárske osivo už nemusia s majiteľmi šľachtiteľských osvedčení (majiteľmi odrôd) dohodnúť podmienky jeho použitia, ale naopak sú na písomnú žiadosť majiteľovi šľachtiteľského osvedčenia (majiteľovi odrody), alebo organizácii ktorá ho zastupuje povinní písomne oznámiť či farmárske osivo použili a keď použili tak v akom rozsahu.

Družstvo REMUNA ako organizácia majiteľov odrôd bude naďalej 2 x ročne (na jar a jeseň) v dobe sejby oslovovať farmárov (pestovateľov) s požiadavkou o zaslanie „Oznámenia o použití farmárskeho osiva“, teda či farmárske osivo použili a keď použili, tak v akom rozsahu.

Nová povinnosť vznikla pre spracovateľov farmárskeho osiva, ktorí vykonávajú pre farmárov (pestovateľov) služby v oblasti úpravy (čistenia a morenia) farmárskeho osiva. Títo sú na požiadanie povinní oznámiť údaje o rozsahu spracovania farmárskeho osiva.

Po devätnásťročnej činnosti družstva konštatujeme, že väčšina farmárov (pestovateľov) si plní povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa používania farmárskeho osiva. Použitie farmárskeho osiva priznávajú a platia spravodlivú odmenu (remuneráciu) za jeho použitie.
Niektorí farmári (pestovatelia) však právnymi predpismi stanovené práva majiteľov šľachtiteľských osvedčení stále ignorujú. Týmto sa nezákonne obohacujú, pričom si zrejme nedostatočne uvedomujú nebezpečie uloženia vysokej pokuty za použitie farmárskeho osiva v rozpore so zákonom a nebezpečie trestného stíhania za neoprávnený zásah do práv k uznaným odrodám rastlín.


Vážení používatelia farmárskeho osiva,

dovoľte, aby sme Vás touto cestou požiadali o rešpektovanie práv majiteľov odrôd a o to, aby ste si uvedomili, že vlastníctvo k odrode rastlín je také isté vlastníctvo, ako Vaše vlastníctvo k produktu, ktorý ste z farmárskeho osiva dopestovali.
 
 
Obsah web stránky, okrem právnych predpisov je vlastníctvom majiteľa stránky a jeho použitie pre iné účely ako  „ Oznámenie o použití farmárskeho osiva„  bude riešené v zmysle právnych predpisov.
Copyright © 2007-2023 Remuna, družstvo Všetky práva vyhradené.
Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok
|   Informácie o používaní Cookies